Polska.geoportal2.pl
Pomoc      Regulamin    Strona główna    Strona GEOBID
     

Warstwy

Mapa podkładowa
Podział administracyjny
Granice jednostek
Nazwy jednostek
Granice obrębów
Nazwy obrębów
Ortofotomapa
Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości
Cieniowanie
Mapa topograficzna
Ochrona środowiska
Obszary chronionego krajobrazu
Obszary specjalnej ochrony
Parki krajobrazowe
Parki narodowe
Pomniki przyrody
Rezerwaty
Specjalne obszary ochrony
Stanowiska dokumentacyjne
Użytki ekologiczne
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Jeziora i rzeki
Główne rzeki
Pozostałe rzeki
Główne jeziora
Pozostałe jeziora
Zagrożenia powodziowe
Zagrożenie 1/100 lat
Zagrożenie 1/10 lat
Zagrożenie od morza 1/100 lat
Działki LPIS
Dane powiatowe/gminne
Działki i budynki
Działki ewidencyjne
Numery działek
Budynki
Kontury klasyfikacyjne
Użytki gruntowe
Uzbrojenie terenu
Sieć wodociągowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć gazowa
Sieć elektroenergetyczna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć ciepłownicza
Urządzenia
Ulice i adresy
Adresy
Ulice
Place
Zagospodarowanie przestrzenne
Studium zagospodarowania przestrzennego
Plany rastrowe
Plany wektorowe
Granice stref

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg